فروشگاه فایل

  گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره -> مقاله فارسی

  دانلود مقاله ای با ترجمه انگلیسی پیرامون راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز است  قیمت: ۹۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 200     کد محصول :1227      حجم فایل:95,65 KB      نوع فایل :rar  دانلود مقاله ای با ترجمه انگلیسی پیرامون راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

  قالب بندی: word و قابل ویرایش

   

  دانلود مقاله ای با ترجمه انگلیسی پیرامون راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

  مقدمه

  تمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد. برای رسیدن به بالاترین سطوح موفقیت در مدیریت این مسائل مردمی که تحت تاثیر آن مشکلات قرار می گیرند باید آنها را شناسایی و کنترل نمایند و غالبا این عمل را تحت عنوان داشتن مالکیت هم بر مشکلات و سیستمها هم بر برنامه های کنترل مشکلات، بیان می کنیم. این شیوه مالکیت موضعی یا واحد به عنوان بهترین شیوه برای اطمینان از وجود برناه های سلامت و ایمنی، و ادغام مدیریت ایمنی در سیستمهای مدیریت موجود محسوب می گردد.

  همچنین این شیوه نیاز به منابع گسترده مرکزی را به حداقل خود می رساند.

  اما بعضی مسائل بطور مرکزی مدیریت می شود تا میزان تاثیر هزینه و هماهنگی افراد را دریابند و در حال حاضر موارد که اینگونه در CSU مدیریت می شود و عبارتند از:

  • گسترش سیستم ها و فعالیتهای OHS در دانشگاه
  • مدیریت ماموران کمکهای اولیه و آموزششان
  • مدیریت حوادث بحرانی و موارد اضطراری
  • نظارت و مدیریت بر ایمنی در برابر تشعشع
  • نظارت و مدیریت بر ایمنی بیولوژیکی
  • تامین حمایت بر کمیته های OHS
  • ثبت داده های عملکرد
  • تامین غرامت به کارگران و مدیریت آسیب دیدگی

  راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

  1-  تعاریف

  2-  در باب راهبردها

  3-  مدیریت سلامت (OHS ) و ایمنی شغلی CSU

  1-3- مقدمه

  2-3- فرهنگ ایمنی و تعهد

    فرهنگ ایمنی

    تعهد به فرهنگ ایمنی

    حفظ فرهنگ ایمنی مثبت

    هدف فرهنگ ایمنی

    تعهد و تدبیر (خط مشی)

  3-3- گزارش ساختارها و رویکرد

  4-3- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

  5-3- مدیریت و کمیته های مشورتی

    کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC )

    کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC )

    کمیته ایمنی در برابر تشعشع

    کمیته زیست ایمنی

    گزده واکنش سریع

    کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS ) محوطه دانشگاه

    نگهبان محوطه دانشگاه

  6-3- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری

    مفهوم

    شرح محقه استاندارد استرالیا

    موقعیت کنونی CSU

    شناسایی مسئولین

  استراتژی اجرا

    مدیریت بحران

  7-3- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران

    مراجعت زود هنگام به کار

    مدیرت غرامت به کارگران

    خط مشی

    مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری

    Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها

    مدیریت و صنعت

    وظایف مناسب

    کشمکش مطالبات

    حق بیمه و توزیع آن

  8-3- مدیریت کمکهای اولیه

    (تدارک) تامین کمکهای اولیه

    مدیریت کمکهای اولیه

    گزارش حادثه

    گزارش سوانح به Work Cover Nsw

  9-3- استخدام

    وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements

    کارمند غیر اجرایی

    کارمند ناظر

    مدیران

    کارمند اجرایی

    معانیات پزشکی پیش از استخدام

    بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)

  10-3- مدیریت ریسک (خطر)

    مدیریت ریسک OHS

    استانداردها

    اصول مدیریت ریسک OHS

  مزایای مدیریت ریسک OHS چیست

    سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU

    زمینه ریسک

    شناسایی ریسک

    تعیین ریسکOHS

  کنترل ریسکOHS

  اندازه گیری میزان کارایی کنترل

  انجام اصلاحات

  ادغام در سیستم مدیریت ایمنی

  11-3- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS

  12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES )

    اصول

    مدیریت عملکرد

    احکام و قراردادها

    شاخص های عملکرد

    شاخص های عملکرد منفی

    گزارشات جراحت و بیماری

    هزینه های غرامت وبه کارگران

    شاخص های عملکرد مثبت

    شاخص های عملکرد مدیریت

    شاخص های عملیاتی عملکرد

  13-3- بایگانی کردن

    اصول

  اسناد تحت نظارت

    اطلاعات نسد

    بررسی سند

    شماره گزاری نسخه

    تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه

    اصلاحات

    اصلاحات در خط مشی

    اصلاحات اجرایی

  14-3- گزارش درون و بیرون سازمانی

    درون سازمانی

    بیرون سازمانی

    گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW

  4- سیستم مدیریت   OHS در واحد

    1-4- مقدمه

    2-4- ساختارهای مدیریت OHS در واحد

    3-4- مسئولیت

    4-4- مشاوره

  شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3

    وظیفه مدیریت مرکز صنعتی

    بیانیه مشاوره OHS

      هدف ازبیانیه مشاوره OHS

      مشورت با کارکنان

       کمیته OHS محوطه دانشگاه

      بیانیه مشاوره OHS

  5-4- ارتباطات و گروه های OHS

  6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS

  7-4- مسئولیت و پاسخگویی

  8-4- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions

  9-4- موافقت نامه ای عملکرد

  10-4- استخدام

  11-4- مدیریت ریسک

  12-4- فرایندهای استاندارد عامل

  13-4- پیمانکاران

  14-4- کار در خارج از ساختمان

    صورت کلی

    کارکردن از خانه

  15-4- سیستم های ایمنی

  16-4- مدیریت حادثه

  17-4- مدیریت پس از حادثه

  18-4- مدیریت آسیب

  19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

  20-4- بایگانی نمودن

    گزارشات بخش ها

      گزارشات حادثه برای کارکنان

      گزارشات حادثه برای دانشجویان

    گزارش اجباری حوادث

    بازرسی های محل

    طرح های فعالیت OHS

  21-4- سیکل پیشرفت

  5- توصعه برنامه خاص OHS

   1-5- مقدمه

  2-5- تعیین نیازها

  3-5- طراحی وتعیین استاندارها

  4-5- تحقق

  5-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

  6-5- بررسی و اصلاح

  7-5- عملکرد منسجم

  6- لیست نمودارها

  7- فهرست بازبینی

  8- جداول

  9- انتشارات و مراجع

  10- قدردانی

  محصولات مرتبط
 • زندگینامه آلن ديويد سوكال

  زندگینامه آلن ديويد سوكال

  تعداد صفحات : 24
  کد محصول : 6476
  قیمت : 35,000 ریال
 • مقاله ارتباط جنسی پیش از ازدواج

  مقاله ارتباط جنسی پیش از ازدواج

  تعداد صفحات : 10
  کد محصول : 6473
  قیمت : 25,000 ریال
 • مقاله ازدواج

  مقاله ازدواج

  تعداد صفحات : 30
  کد محصول : 6471
  قیمت : 45,000 ریال
 • مقاله اضطراب‌

  مقاله اضطراب‌

  تعداد صفحات : 50
  کد محصول : 6469
  قیمت : 39,500 ریال
 • نام ونام خانوادگي:


  پست الکترونيکي:


  عنوان:


  پيام:


  ارسال پيام به صورت شخصي
  کد امنيتي: